Hur klarar arbetsmarknadens parter det ekonomisk-politiska testet?

 

AL Medlingsinst 20 februari 2018

 

 

 

Kommentarer vid Medlingsinstitutets konferens den 20 februari 2018

Tack för den gedigna rapporten om Avtalsrörelsen och lönebildningen 2017 – mycket informativ, ett gott bevis på hur väl de partsbaserade förhandlingarna fungerar. Det är lätt att förstå att president Macron i Frankrike gärna tar till sig de svenska erfarenheterna nu när han ska formulera en ny fransk modell.

Jag vill kommentera rapporten genom att ställa några frågor. Jag ställer frågorna i egenskap av en nyfiken betraktare, inte som en expert på lönebildning.

Min första fråga är – hur klarar parterna det ekonomisk-politiska testet? Den frågan kan delas upp i tre delar:

  • Stabilitet – bidrar era avtal till samhällsekonomisk balans och stabilitet?
  • Produktivitet – främjar avtalen produktivitet och omställning på arbetsmarknaden?
  • Fördelning – ska avtalen bidra till ökad lönespridning, som en del ser som angelägen, eller ska de bidra till att minska klyftorna?

Eftersom jag var med i skiftet mellan 1980- och 1990-talen när stabiliseringsavtalet räddade den svenska förhandlingsmodellen kan jag med gott samvete säga att industriavtal, medlingsinstitut, märket och allt det andra som ni har gjort befriat oss från den gamla tidens obalanser, inflation.

Trots det vill jag fråga om ni bidragit till samhällsekonomisk balans och stabilitet i övrigt? Vi har nu ett allmänt accepterat stabilitetsmål i den svenska ekonomin, riksbankens mål med 2 procents inflation. Den svenska riksbanken har liksom den europeiska legat under detta mål och tvingats hålla låga räntor och bedriva en kraftfull stimulanspolitik under flera år. Vi befinner oss i en stark återhämtning i hela den europeiska ekonomin, men vi har samtidigt minusräntor.

Ekonomin går bra, räntorna låga – är inte det väldigt bra? Nej, vi kan inte räkna med att ekonomin ska befinna sig i ständig och god tillväxt. Det kommer en nedgång, frågan är inte om utan när. Hur ska en sådan hanteras? I normala tider ska centralbankerna göra en stor insats genom att sänka räntorna. Man brukar säga att det behövs ett utrymme på 300 – 400 punkter för att sänka räntorna och bidra till att hålla emot i nedgången. Det finns inget sådant utrymme varken i Euro-zonen eller i Sverige.

Man kan – för att vara provokativ – säga att arbetsmarknadens parter har varit till föga hjälp. Riksbanken har tvingats vara hyperaktiv och står nu utan ammunition när den goda tillväxten så småningom avlöses av en nedgång – i världen, Europa och Sverige. Jag ska inte ge några goda råd, bara säga att det är hög tid för eftertanke! Är det bra att ha ett hemsnickrat märke eller är det bättre att använda riksbankens stabiliseringsmål och till det lägga förväntad produktivitet?

Den andra frågan handlar om förändringar i relativlönerna för att klara behov inom olika sektorer. Hur ska ni skapa utrymme för sådana förskjutningar och hur ska ni skapa mekanismer inom och mellan organisationerna för att göra sådana förändringar så smärtfria som möjligt?

Den tredje frågan gäller avtalens roll för inkomstfördelningen – ökad lönespridning som starka grupper gärna ser, eller låglönesatsningar och eller höjning av kvinnolönerna?

Låt mig nu växla från lönebildning till inkomstfördelning. Jämfört med de angloxaxiska länderna är inkomstfördelningen mindre utmanande i Sverige, men vi kan se att kurvorna börjar gå isär. Hur mycket av detta kan parterna i framtiden hantera, i ”predistribution”, för att använda ett engelskt uttryck, och hur mycket måste hanteras via politiska åtgärder, ”redistribution”.

Det hör till saken att de ledande internationella organisationerna – IMF, WB och OECD – nu uppmanar regeringarna att ta de växande klyftorna på stort allvar. Växande klyftor är inte bara ett socialt problem, de är också ett ekonomiskt problem, de utgör ett hinder för den ekonomiska tillväxten. Starkt budskap från organisationer som för tio år sedan drev en helt annan linje.

Detta om lönespridning och växande klyftor och om de internationella rekommendationerna är frågor som ni måste ta på stort allvar under de kommande åren.

Låt mig till dessa frågor det ekonomisk-politiska testet, lägga en annan utmaning, den om den allt mer digitaliserade arbetsmarknaden – i form ”gig”, påhugg och ökad otrygghet.

Detta är den stora framtidsfrågan för er som ska ta den svenska modellen vidare. Det finns inte tid att gå in på den här – jag vill bara lämna över frågan om hur man organiserar arbetslivet i framtiden när arbetstagarna möter en arbetsgivare i form av en digital plattform. Behövs det något helt nytt för att hantera den digitala utvecklingen? Behövs det någon form av social plattform för att matcha de digitala plattformarna.

 

 

 

Brexit – ”engelsmännens fantomsmärta efter ett förlorat imperium”

 

Den slagkraftiga formuleringen fick jag av en god vän, när jag berättade om mitt besök nyligen i Mumbai, Indien, och mina reflexioner om sambandet mellan Brexit och britternas förlust av imperiet.

Om man tror att den nationella självbilden har någon betydelse för hur britterna hamnade i Brexit så är Mumbai en bra plats att studera.  Av allt jag har sett av länder och städer byggda på ett kolonialt förflutet är Mumbai den mest symboliska platsen för det brittiska imperiet, både för dess uppgång och dess fall.

Här byggde engelsmännen en stad med allt av den stil, styrka och utvecklingskraft som gjorde imperiet till världens ledande stormakt under 1800-talet och in på 1900-talet, illustrerad med min video ovan från Victoria Terminus, järnvägsstationen med två miljoner resenärer varje dag och byggnaderna runt om!

Men det var också här som kampen för självständighet från Storbritannien hade sitt centrum, det var härifrån som Mahatma Ghandi med stor framgång bedrev sin kampanj för utträde, exit, ur Samväldet – med civil olydnad, icke-våld och hungerstrejker som framgångsrika metoder.

Finns det någon annan stad i världen som betyder lika mycket för sitt lands ekonomi som Mumbai betyder för Indien?  Mumbai med 18 miljoner invånare utgör mindre än två procent av Indiens befolkning på 1.2 miljarder, men är ett formidabelt centrum för Indiens näringsliv, utrikeshandel och finanser. En fjärdedel av all industriell verksamhet bedrivs här. 70 procent av landet sjöfartsbaserade export och import passerar Mumbais hamn. 70 procent av landets finansiella transaktioner sker här. Landets centralbank finns i Mumbai, inte i New Delhi, och många av de ledande forskningsanläggningarna finns här.

Skulle Mumbai ha blivit detta indiska ekonomiska ”powerhouse” om inte britterna hade byggt upp staden under kolonialtiden?

En nations historiska självbild betyder mycket för hur dess medborgare och politiska ledning förhåller sig till den värld vi möter i dag och i morgon. Vi svenskar var en europeisk stormakt under 1600-talet, men vi förlorade våra besittningar på kontinenten under 1600- och 1700-talen, vi förlorade Finland 1809 och Norge 1905. Det ligger långt tillbaka i tiden, inget som vi påminns om, inget som manar oss att göra om bravaderna.  Seden dess har vi byggt upp en annan självbild, förmågan att utveckla en framgångsrik ekonomi och ge många del i den, ”den svenska modellen”.

Den brittiska självbilden är en annan. Imperiet med brittiska besittningar över hela världen visade på den inneboende kraften i den brittiska samhällsmodellen – med Mumbai som ett lysande exempel.

Imperiet spelade en avgörande roll för utgången både av det första och det andra världskriget: ” Britain Rules the Waves”. Självständighetsprocessen, som tog fart efter andra världskriget med Indiens frigörelse 1947 som det starkaste uttrycket för en ny tid, kunde förenas med ett reformerat samvälde. Den brittiska drottningen blev en samlande figur, ett symboliskt uttryck för en gemensam historia, gemensamma ekonomiska och kulturella intressen, med Oxbridge och andra institutioner som praktiska och sammanhållande uttryck för detta.

Omställningen från ett globalt imperium till att bli en medlemsstat av 28 i EU, har inte varit enkel.

Realisterna inser att de ekonomiska banden till Europa är starka och avgörande för UK; nästan hälften av exporten går till EU27och drygt hälften av importen kommer från EU27.

Drömmarna önskar sig en värld där UK kan återuppbygga sin storhet genom att på egen hand träffa mycket bättre handelsavtal med sina forna kolonier – och alla andra länder – än vad EU kan göra.  De har lyckats övertyga den äldre generationen och de, som missgynnats av strukturomvandling, att allt elände beror på EU, inte på den konservativa regeringens ”austerity”-politik.

De har intalat sig att ett utträde ur EU skulle göra det möjligt att omvandla de nesliga underskotten i frihandeln med EU27 till en blomstrande ekonomi genom att bli än mer global, ”a beacon of free trade for the world”, som entusiasterna inom Brexit säger i sina mest exalterade stunder.

Det kan bli ett smärtsamt uppvaknande.

Så tänkte jag när jag besökte Mumbai. Kanske blev detta ett långsökt samband mellan Mumbai som uttryck för brittisk självbild av en framgångsrik global stormakt och Brexit som en dröm om en ny brittisk storhetsperiod?

Eller är det som min vän sa: ”Brexit är engelsmännens fantomsmärta efter ett förlorat imperium”

Grattis, Magdalena!

Magdalena Andersson Finansminister Finansdepartementet Statsråd

Magdalena Andersson Finansminister Finansdepartementet Statsråd

Vill gratulera till Internationella Valutafondens, IMFs, slutsatser om Sveriges ekonomi och om den ekonomiska politik som du är ansvarig för.
IMF slår i sin granskning fast att Sveriges tillväxt är robust och att takten som nya jobb skapas är ”remarkabel”, särskilt givet Sveriges redan rekordhöga sysselsättningsgrad. Den starka tillväxten förväntas fortsätta nästa år, stöttad av ett förbättrat omvärldsläge, en expansiv penningpolitik och reformerna i budgeten för 2018.
IMF skriver att de offentliga finanserna går med överskott och att det strukturella sparandet är stabilt, långt över det strukturella underskottet 2014. Sveriges finanspolitiska inriktning ”är fortsatt sund och tillåter de automatiska stabilisatorerna att verka fullt ut över konjunkturcykeln”
De anser att budgetpropositionen för 2018 tar itu med sociala mål. Reformerna ”stärker den svenska modellen och minskar klyftorna”. IMF stödjer också de förändringar som görs av anställningssubventionerna och anser att de borde göra att fler företag och arbetstagare kan dra nytta av subventionerna.
IMF pekar också på personalbehoven i vård, skola och omsorg framöver givet den demografiska utvecklingen.
IMF trycker också på de risker som finns på bostadsmarknaden och förordar bland annat att det investeringsstöd för hyresrätter som regeringen infört borde expanderas och att förbättrad kollektivtrafik inom arbetsmarknadsregioner skulle förbättra situationen. De förordar också införande av marknadshyror, ett återinförande av fastighetsskatten och att minska ränteavdraget.
http://www.riksbank.se/…/Riksbanken-publicerar-IMFs-utlata…/

Donald Trump på Gotland?

Trump HoburgenLammöron Vamlingbo prästgård 3augusti 2016

De här bilderna tog jag i somras på Gotland, la ut dem på FB och Twitter med nedanstående text och fick stor spridning:

Nej, Donald Trump kom aldrig till Gotland!

Påståendet att Donald Trump skulle ha stått modell för Hoburgsgubben är helt fel. Fake news! Påståendet att Donald Trump skulle ha tappat sin tupé under ett besök i Vamlingbo prästgård är också fake news. Färgen är den samma, stuket likaså. Men det är ingen tupé, det är en vacker gräsväxt, svansfjädergräs, som trivs bland lammöronen i trädgården. Nej, Donald Trump kom aldrig till Gotland. Bäst så!

För 25 år sedan: Rädda bankerna

bryta ny mark xsEfter avregleringen av kreditmarknaden 1985 hade bankerna bedrivit en ansvarslös långivning och 1992 var de nära en kollaps. Den 23 september 1992 var en härdsmälta i det svenska banksystemet omedelbart förestående. Enda sättet att undvika en total kollaps var att staten trädde in med en garanti för att trygga stabiliteten i systemet Skulle den uppgiften klaras återstod mindre än tolv timmar att utforma en av de mest långgående finanspolitiska åtgärder som vidtagits. Det förutsatta dessutom att regeringen kunde träffa en blocköverskridande politisk överenskommelse och säkra en bred politisk majoritet för en bankgaranti. I Memot ”Rädda bankerna” har jag skrivit om dessa dramatiska dagar och om hur det gick till när vi träffade en uppgörelse som undanröjde bankkrisen.

Rädda bankerna.pdf

”How can we understand the times we are living through?”

How can we understand the times we are living through Allan LarssonJag har skrivit”How can we understand the times we are living through?” för att hitta djupare förklaringarna bakom Brexit, Trumps politiska framgångar och andra neo-nationalistiska rörelser.

Min tes är att samhällsutvecklingen går i långa vågor, som kan sträcka sig över 30-40 år. Det vi nu ser är slutet på en av dessa långa vågor, som kan beskrivas som globalisering på nyliberal grund. De bärande teorierna imploderade i finanskrisen och i efterverkningarna av den. Det har skapat ett tomrum, där det saknas bärande teorier som ger riktning och mål för politik och samhällsutveckling. Tomrummet fylls nu med nynationalism, protektionism och främlingsfientlighet, vilket gör tomrummet explosivt. Det är där vi befinner oss. Men varför?

PDF: How can we understand the times we are living through

Min europeiska resa

Min europeiska resaDenna bok handlar inte om London, Berlin, Rom, Bryssel och andra platser jag besökt, utan om en samtidshistorisk resa i ett delat och så småningom återförenat kontinentalt Europa, en bildningsresa. Den handlar också om hur Sverige och Norden söker sin plats i det nya Europa – och hur jag först som journalist rapporterar om Sveriges väg till EU och sedan som politiker medverkade i den svenska ansökan om medlemskap. Jag skildrar också mina år i EU-kommissionen och arbetet med att förverkliga Jacques Delors agenda för sysselsättning och en starkare social dimension. Denna bok är en fristående fortsättning på min första Memo-bok ”Bryta ny mark” som kom ut 2014. Boken kan köpas i bokhandeln eller direkt från förlaget gotlandsboken.se

Bryta ny mark

Bryta ny markDetta är den första av tre Memo-böcker. Den handlar om tiden 1983-1995, om tre stora politiska omprövningar: förnyelsen av arbetsmarknadspolitiken och arbetsförmedlingens organisation på 1980-talet, stabiliseringsavtalet 1991, som blev ett genombrott för en ny tid av ansvarsfulla löneförhandlingar samt bankgarantin 1992, som förhindrade en bankkollaps. Boken publicerades våren 2014. Finns på bibliotek och bokhandel, om inte kan du beställa den direkt från förlaget gotlandsboken.se

Per T Olsson om böckerna

Per T Olsson skriver i Sydsvenskan om mina två Memo-böcker ”Bryta ny mark” och ”Min europeiska resa”.

”Larsson skriver klart och koncist och utan större åthävor; det märks att han har ett förflutet som journalist. Blygsamheten är sympatisk, men bidrar måhända till att tona ned betydelsen av den period som skildras. Mycket talar för att 1990-talet var ett formativt moment i Sveriges utveckling, ungefär som 1930-talets folkhemsbygge, kohandel och Saltsjöbadsavtal. Fast med delvis andra politiska förtecken”.

Sydsvenskan

I vetenskapens värld

EssJag skriver nu på min tredje Memo-bok, som kommer att ha titeln ”I vetenskapens värld”. Denna bok ska handla om mitt uppdrag som ordförande i Lunds universitet 2004-2012, arbetet med de nya stora forskningsanläggningarna i Lund, den europeiska neutronforskningsanläggningen ESS, som ska vara klar 2019-2020, MAX IV Lab, som invigs 2016 och Medicon Village, som togs i bruk 2012. Boken planeras komma ut våren 2018.